Общи условия

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „АЙ Софт“ ООД и Посетителите на уебсайта www.isoftbg.eu, наричан по- долу за краткост Уебсайта.

Чл. 2. Страниците на Уебсайта предоставят на Посетителите информация по разнообразни теми от областта на компютърните и информационни технологии, както теми, свързани с търговската дейност на Ай Софт ООД.

Чл. 3. Всички публикации на Уебсайта са изключителна интелектуална собственост на Ай Софт ООД и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Ай Софт ООД.

Чл. 4. Всички изображенията и визуални елементи на Уебсайта представляват интелектуална собственост на Ай Софт ООД и не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Ай Софт ООД.

Чл. 5. Използването на препратки от други сайтове е допустимо, само ако с препращането и представянето на препратката Посетителите не биват заблуждавани и всичко се извършва съгласно добрите нрави.

Чл. 6. Ай Софт ООД предоставя достъп до съдържанието на Уебсайта според обичайната търговска практика.

Чл. 7. Ай Софт ООД предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена от Ай Софт ООД на Уебсайта му.

Чл. 8. Ай Софт ООД не изисква регистрация за използване на Уебсайта от Посетителите.

Чл. 9. Общите условия могат да бъдат изменяни от Ай Софт ООД, като Посетителите ще бъдат уведомени по подходящ за това начин.

Чл. 10. Измененията в общите условия влизат в сила за всички Посетители от момента на обявяването им от Ай Софт ООД.

Чл. 11. Ай Софт ООД има право без предизвестие и без да дължи обезщетение да ограничи или прекрати напълно достъпа до съдържанието на Уебсайта за Посетители, които нарушават
общите условия, правата на интелектуална собственост на Ай Софт ООД, общоприетите нравствени норми или в случаи на нарушаване на законодателството на Република България.

Чл. 12. Ай Софт ООД не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, както и не гарантира, че насоките, съдържащи се в публикуваните уеб материали ще доведат до целените от Посетителите резултати.

Чл. 13. Ай Софт ООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на трети лица вследствие използването на съдържанието на Уебсайта.

Чл. 14. Посетителите на Уебсайта се задължават да спазват етичните норми при използване на неговото съдържание.

Чл. 15. За неуредените въпроси в тези общи условия се прилагат законите на Република България.

Чл. 16. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Уебсайта на 01 Юни 2023г.

Защита на личните данни

I. Обща информация

Настоящата Политика за защита на личните данни предоставя информация относно събирането, обработването и опазването на личните Ви данни, получени във връзка с ползване на сайта www.isoftbg.eu.

Ползвайки услугите на www.isoftbg.eu Вие се съгласявате със събирането, използването и обработката на Вашите лични данни съгласно настоящата политика и Регламент (ЕС) 2016/679.

Ай Софт ООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които www.isoftbg.eu има външни препратки. Настоящата Политика за защита на личните данни е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и Общите условия на сайта www.isoftbg.eu.

II. Начини за събиране на лични данни

Събиране на лични данни, предоставени от потребители на сайта чрез изричното им съгласие.
Автоматично събиране на лични данни, получени посредством използване на „бисквитки“ и други сходни технологии.

Събиране на данни, получени от трети лица: доставчици на реклама, анализи, информация в резултат от търсене, базирани извън ЕС; доставчици на технически разплащателни и доставни услуги и др.

III. Субекти на лични данни и видове обработвани данни

Посетител е всяко лице, което e заредило в уеб браузъра си страница на www.isoftbg.eu.

Видовете данни, които подлежат на обработване, са: местонахождение на посетителя, извършени действия от посетителя в www.isoftbg.eu, предпочитания на посетителя, вида на използвания браузър/устройство, информация, съдържаща се в “бисквитки”.

Обработването се извършва за водене на статистика за посещаемостта на www.isoftbg.eu, усъвършенстване на функционалностите на сайта, маркетингови цели. Данните се съхраняват до изтичане на предвидената валидност на дадена „бисквитка“ или до изтриването ѝ от посетителя.

Видовете данни, които подлежат на обработване са: имена, адрес, телефонен номер, е-mail
адрес, IP адреси, информация за извършени покупки и действия от потребителя в
www.isoftbg.eu.

В рамките на www.isoftbg.eu може да е налично съдържание, което препраща към външни
уеб страници, собственост на трети лица. В случай, че решите да посетите подобни сайтове, Ай Софт ООД не отговаря за политиките, съдържанието и процеса на тяхното функциониране.

IV. Бисквитки

Страниците на www.isoftbg.eu използват „бисквитки“ за съхранение на данни. Можете да настроите браузъра си да откаже изцяло или частично „бисквитките“. За повече информация, моля, прочетете нашата Политика на бисквитките.

V. Сигурност на данните

Ай Софт ООД е предприел необходимите мерки за защита на Вашите лични данни с цел предотвратяването на неправомерно осъществени ползване, промяна, унищожаване, разкриване, достъп, случайно изгубване и др.

VI. Вашите права

Ако при използване на www.isoftbg.eu обработваме Ваши лични данни, имате право на достъп до тях, право на корекция, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на възражение срещу обработването, право на преносимост на данни към друг администратор (при изразено от Вас съгласие). При упражняване на изброените права може да се наложат допълнителни мерки от наша страна за потвърждаване на самоличността Ви.

За въпроси и връзка с Ай Софт ООД, e-mail: office@isoftbg.eu.

За подробна информация относно защитата на личните данни, също така за подаване жалби и сигнали можете да се свържете с Комисията за защита на лични данни: гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02 9153580, e-mail: kzld@cpdp.bg.